Business Virtual Office

Planing & Management

DOKUMENTAT Format
Lista konsultuese per fillimin e nje biznesi te ri DOC
Udhezues per planin e biznesit DOC
Auditimi i Menaxhimit DOC
Strategjite e Menaxhimit te Burimeve Njerezoze PDF
Strategjite e marketingut PDF
Strategjite e menaxhimti te prodhimit_operacioneve PDF
Tabela e Analizes se Fuqive dhe Dobesive PDF
Lista konsultuese e strategjive te sistemeve te Informacionit PDF
Tabela e kostove te nisjes te biznesit (Start-Up Costs) PDF

Operations & Logistics

DOKUMENTAT Format
Equipment Sales Agreement DOCX
Equipment Purchase Agreement DOCX
Equipment Lease Agreement DOCX
Kërkesë për ofertë PDF
Konfirmim i porosisë verbale PDF
Anullim i porosisë për shkak të vonesës në dorëzim PDF
Konstatim dhe pranim i porosisë PDF
Pranimi i porosisë dhe grafiku i dërgesës PDF
License to Use Agreement PDF
Checklist_Qira apo blerje PDF

Finance & Accounting

DOKUMENTAT Format
Ofertë shitje PDF
Njoftim per vonese pagese PDF
Marrëveshje Huadhënie PDF
Kerkese per transferim fondesh PDF
Bank Loan Application Form and Checklist PDF
Si të aplikojmë për grantet e qeverisë PDF
Bilanci dhe PASH PDF

Sales & Marketing

DOKUMENTAT Format
ANALIZË E INDUSTRISË DHE FORCAVE KONKURUESE NË TREG PDF
CHECKLIST PËR PËRMIRËSIM SHËRBIM KLIENTI PDF
MODEL LETER PDF
POLITIKA E MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN PDF
POLITIKAT E KOMISIONEVE TË SHITJES PDF
FORMULAR ANKESE NGA KONSUMATORI PDF
POLITIKAT E RIMBURSIMIT TË SHPENZIMEVE TË SHITJEVE PDF
STUDIM I PËRGJITHSHËM I TREGUT PDF
TITULLI I PROPOZIMIT TË SHITJES PDF
VLERËSIM I PLANIT TË MARKETINGUT PDF

Internet & Technology

DOKUMENTAT Format
ASSIGNMENT OF COPYRIGHT-percaktimi i te drejtave te autorit PDF
AUTHORSHIP CERTIFICATE-certifikata e autoresise PDF
Caktimi i te drejtave te kontribuesit PDF
CONFIDENTIAL INFORMATION AGREEMENT (1) PDF
FREEWARE LICENSE TERMS (1) PDF
Konfidencialitet dhe disclaimer PDF
Politika Anti-Spam PDF
SERVICE LEVEL AGREEMENT (1) PDF
SERVICE LEVEL AGREEMENT (2) PDF
WEBSITE LEGAL NOTICE-njoftimi i ligjshmerise PDF
WEBSITE PRIVACY POLICY-politikat eprivatesise te faqes (1) PDF

Human recources

DOKUMENTAT Format
Autorizimi oreve shtese PDF
Formular për vleresimin e kërkuesit PDF
Kodi i Etikes PDF
Pershkrim pune drejtor finance PDF
Politika e disiplines PDF
Politika e diskrecionit PDF
Politika e pergjithshme e sigurise PDF
Politikat e komunikimit PDF
Politikat e mungesave PDF
Politikat e oreve shtese PDF

Legal affairs

DOKUMENTAT Format
Dokumentet qe duhet t’i jepni avokatit tuaj PDF
Leter Autorizimi per te negociuar PDF
Marreveshja e konfidencialitetit ne lidhje me intervisten e punes PDF
Marreveshja e Konfidencialitetit ne lidhje me punesimin PDF
Marreveshja per kufizimin e konkurrences PDF
Njoftimi i fundit perpara ngritjes se padise PDF
Njoftimi i fundit perpara nisjes se procedurave ligjore PDF
Pyetesor ne gjetjen e nje avokati PDF

Real state

DOKUMENTAT Format
10 FORMULARET PDF
E drejta ekskluzive për të shitur PDF
Kërkesa për përfshirjen e qiradhënësit në sigurimin e përgjegjësisë së qiramarrësit PDF
Marrëveshja e Shitjes së Pronës së Patundshme PDF
Marrëveshje për anulimin e qirasë PDF
Marrëveshje për Qiranë PDF
Marrëveshje për të anuluar kontratën e shitjes PDF
Njoftim për shkelje të qirasë PDF
Oferta për blerjen e pasurisë së paluajtshme PDF
Raporti i Inspektimit të Pronësisë së Blerësit PDF
Zgjatja e një qiraje dhe Garantimi i një qiraje PDF

Business services

DOKUMENTAT Format
Pergatitja e nje Grant Propozimi PDF
Anketa e Kënaqshmërisë së Punonjësve PDF
Formular i Ankeses se Konsumatorit PDF
Raporti i kthimit të klientit PDF
Ankete e Krahasimit te Cilesise PDF
Minutat per nje takim formal PDF
Njoftim per shtyp_Marreveshje e re bashkepunimi PDF
Checklist_Strategjitë e mundshme të sistemeve të informacionit PDF
Vlerësimi i Aktiviteteve Fillestare në Zinxhirin e Vlerave PDF
Karakteristikat e Strategjive Konkurruese PDF